Wednesday, August 10, 2011

♥ Simon Says...All White Card with a Colored Image! ♥

Yup! That's this week's challenge at the Simon Says Stamp Challenge Blog! An all white card, with just your colored stamped image. Not as easy as you may think, trust me! I definitely struggled with this one! I can't wait to see what you all come up with though! (I'm sure they will be better than mine!)


This week the Simon Says DT got to play with Magnolia stamps. I chose this new Mini Magnolia Stamp called Gift Giving Tilda. It is really for a wedding but I think it is perfect for any special occasion. I colored her in with some Copics and added a touch of Martha Stewart Fine White Glitter. I also used some Spellbinders Labels Four Nestabilities, Cuttlebug Swiss Dots Folder, seam binding, a Prima white rose and some White Opal Liquid Pearls.


And as always, don't forget, the random winner of this challenge will win a $50 Credit Voucher to the Simon Says Stamp Superstore!
And lastly, don't forget that there is still the Summer Holidays Children Challenge that is running all month long at the Simon Says Stamp Challenge Blog! It is for children ages 2-16 and it is Anything Goes! There are {2} $25 gift vouchers up for grabs to the Simon Says Stamp Superstore!


Have a wonderful day!

Hugs...

10 comments:

CraftyLoops said...

Beautiful card Melissa, I love the embossing. Lee xx

Bernie said...

I think with an all white card texture is of utmost importance and you really did an excelent job of it. Love that bow!
Blessings Bernie

debby4000 said...

Beautiful, gorgeous card Melissa.
luv
Debby

email: Steph@SimonSaysStamp.com said...

Gorgeous card, Melissa! I love the embossing and aren't the mini's so fun and versatile?!

*mwah*
Steph
Simon Says Stamp!

Kim. said...

This is really cute and I love how the image pops off the white.
Kim xXx

Lorraine A said...

Gorgeous card Melissa :-) The image is just soo cute, I love the little dinky stamps and the textures and fab bow are perfect :-)

luv
Lols x x x

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] obni¿enie przyswajania posady tluszczowych przy u¿yciu ludzki stworzenie. To na cacy nowy œrodek dla nastolatki, które chc¹ odchudziæ siê i pokonaæ na przewy¿szaj¹cy styl posi³ków. Medykament ów uprawnia podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy do czynnej online taniej apteki internetowej po leki a po informacje o œrodkach. Kupki ergo alli Protegujemy ta¿ dziedzin¹ zap³atê farmaceutyków oraz faktycznie krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu szczególnych tudzie¿ renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie wyników farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ chwilowo trzy typy prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w modus niezawodny tudzie¿ wysy³a [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] medykamenty w cugu zaledwie niejakiego dnia odk¹d momentu wytworzenia twojego zapotrzebowania. W³aœnie z tamtego nabywa fenomenalne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] diagnostyki pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnóstwo aneksów diety na schudniêcie. A¿ do fundamentalnych nale¿¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie sprawdzonym oraz natomiast pokazanym przedsiêwziêciem przypadkiem zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak a æwiczenie fizyczne w wielgachnym stopniu rozs¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, jak krwawienie ustaje, oraz jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê dzia³aj¹ce s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy wprawdzie nie mieni gwoli gêby pieknej zguby zaœ nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

Joy said...

Super cute, love that you used a mini stamp..hugs!

Christine said...

Great card Melissa!! I really love that white bow and the cute little mini Tilda. Have a great day!
xoxo, Christine

Cheryl said...

Cute card. That little girl is colored up so sweetly. I love the dotted embossing and your bow is gorgeous.